Switch to full style
Request movie additions or contribute pictures.
Post a reply

Sat Oct 11, 2008 1:34 pm

tt0484090 Alone


- - EDITED by (cool) Hector - -

Alone
=> Alone

Sat Oct 11, 2008 9:35 pm

tt0280770 The Infinite Worlds of H.G. Wells


- - EDITED by (cool) Hector - -

The Infinite Worlds of H.G. Wells
=> The Infinite Worlds of H.G. Wells

Sun Oct 12, 2008 7:10 pm

tt0381971 Curious George (2006)


- - EDITED by (cool) Hector - -

Curious George (2006)
=> Curious George

Sun Oct 12, 2008 7:19 pm

tt0807745 Blue Collar Comedy Tour: One for the Road (2006)


- - EDITED by (cool) Hector - -

Blue Collar Comedy Tour: One for the Road (2006)
=> Blue Collar Comedy Tour: One for the Road

Sun Oct 12, 2008 7:31 pm

tt0140340 The Love Letter
tt0295172 Another Day
tt0078430 The Two Worlds of Jennie Logan

thanks again for such a cool tool


- - EDITED by (cool) Hector - -

The Love Letter
=> The Love Letter

Another Day
=> Another Day

The Two Worlds of Jennie Logan
=> The Two Worlds of Jennie Logan

Sun Oct 12, 2008 11:15 pm

tt0244630 Lost in Space Forever


- - EDITED by (cool) Hector - -

Lost in Space Forever
=> Lost in Space Forever

Mon Oct 13, 2008 3:43 am

tt0038260 Wonder man Danny Kaye


- - EDITED by (cool) Hector - -

Wonder man Danny Kaye
=> Wonder Man

Tue Oct 14, 2008 1:04 pm

Could you please add the following:
tt0120224 Strategic Command
tt0250613 New Alcatraz
tt0119339 Hybrid

Anastacia


- - EDITED by (cool) Hector - -

Strategic Command
=> Strategic Command

New Alcatraz
=> New Alcatraz

Hybrid
=> Hybrid

Re: Request movies to be added

Wed Oct 15, 2008 6:35 pm

tt0083446 Marco Polo TV Mini Series (1982)
tt0314620 De Schippers van de Kameleon
tt0382960 De Schippers van de Kameleon 2
tt0403483 De scheepsjongens van Bontekoe
tt0261175 Pietje Bel
tt0205190 Kruimeltje
tt0436370 De Griezelbus
tt0468644 Alles is liefde
tt0480249 I am a legend
tt0381111 Kruistocht in een spijkerbroek
tt0102377 The maid
tt0318202 être et avoir
tt0127925 Het teken van het beest

Thanks in advance.


- - EDITED by (cool) Hector - -

Marco Polo TV Mini Series (1982)
=> Marco Polo

De Schippers van de Kameleon
=> De Schippers van de Kameleon

De Schippers van de Kameleon 2
=> De Schippers van de Kameleon 2

De scheepsjongens van Bontekoe
=> De scheepsjongens van Bontekoe

Pietje Bel
=> Peter Bell

Kruimeltje
=> Little Crumb

De Griezelbus
=> De Griezelbus

Alles is liefde
=> Love Is All

I am a legend
=> I Am Legend

Kruistocht in een spijkerbroek
=> Crusade in Jeans [Crusade: A March Through Time]

The maid
=> The Maid

être et avoir
=> To Be and to Have

Het teken van het beest
=> The Mark of the Beast

California Dreamin' (Nesfarsit)

Sat Oct 18, 2008 1:30 pm

tt0449573 California Dreamin' (Nesfarsit)
tt0410730 Taxidermia
tt0263265 The Devil and Daniel Webster
tt1130980 Three and Out


- - EDITED by (cool) Hector - -

California Dreamin' (Nesfarsit)
=> California Dreamin' (Endless)

Taxidermia
=> Taxidermia

The Devil and Daniel Webster
=> The Devil and Daniel Webster [Shortcut to Happiness]

Three and Out
=> Three and Out

Sun Oct 19, 2008 6:42 am

tt0867591 Smother
tt0483759 ¿Quién dice que es fácil?
tt0117883 Tesis
tt0462570 Tiempo de valientes
tt1280534 Novio para mi mujer, Un
tt0425061 Get Smart

gracias!


- - EDITED by (cool) Hector - -

Smother
=> Smother

¿Quién dice que es fácil?
=> Who Says It's Easy?

Tesis
=> Thesis

Tiempo de valientes
=> On Probation

Novio para mi mujer, Un
=> Un Novio para mi mujer

Get Smart
=> Get Smart

Sun Oct 19, 2008 11:28 am

tt1252338 Snuf de hond in oorlogstijd


- - EDITED by (cool) Hector - -

Snuf de hond in oorlogstijd
=> Snuf de hond in oorlogstijd

Sun Oct 19, 2008 11:29 am

tt0887750 Kapitein Rob en het geheim van professor Lupardi


- - EDITED by (cool) Hector - -

Kapitein Rob en het geheim van professor Lupardi
=> Kapitein Rob en het Geheim van Professor Lupardi

Mon Oct 20, 2008 8:15 am

tt0433416 The Namesake


- - EDITED by (cool) Hector - -

The Namesake
=> The Namesake
Last edited by (cool) Hector on Fri Oct 24, 2008 10:44 am, edited 1 time in total.

Tue Oct 21, 2008 7:20 am

tt0468569 The Dark Knight (2008)
tt0414513 7 Dias (2005)
tt0887883 Burn After Reading (2008)
tt1059786 Eagle Eye (2008)


- - EDITED by (cool) Hector - -

The Dark Knight (2008)
=> The Dark Knight

7 Dias (2005)
=> 7 Days

Burn After Reading (2008)
=> Burn After Reading

Eagle Eye (2008)
=> Eagle Eye
Post a reply